شرح وظایف

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه :

1-فراهم آوردن موجبات برنامه ای نمودن فعالیتهای دستگاه های اجرایی واحدهای تابعه و وابسته و برآورد هزینه ها و اعتبارات مورد  نیاز جهت درج در بودجه های سالیانه برای تحقق اهداف موردنظر .
2-ایجاد ازتباط مستمر با معاونت توسعه و برنامه ریزی استان و سایر مراجع سیاست گذاری در امر برنامه ریزی برای اخذ سیاستها وخط مشی های کلی در زمینه های مربوطه .
3-ابلاغ ضوابط ،معیارها و خط مشی های کلی ومشاوره و هدایت در امر برنامه ریزی به دستگاه های وابسته به منظور تهیه وتنظیم طرحها و برنامه ریزی های موردنیاز براساس مقررات مربوطه تهیه و تدوین اسناد توسعه و برنامه های کلی .
4-بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه های ارائه شده از طرف دستگاهها و تهیه و تنظیم نهایی برنامه ها باتوجه به اهداف و ماموریت های ارسالی استانداری .
5-هماهنگی با معاونت برنامه ریزی استانداری و سایر مراجع ذیربط در مورد تایید برنامه های مصوب دستگاهها و واحدهای تابعه و وابسته و انجام پیگیریهای لازم در حوزه مربوطه .
6-مطالعه ،بررسی و ارائه طرحها و برنامه های مفید ومناسب درجهت بهبود امور مربوط  وپیشبرد اهداف برحسب مورد.
7-تهیه و تنظیم گزارش های لازم از نحوه اجرا و میزان پیشرفت طرح ها و برنامه ها و همچنین مشکلات و نارسائیهای مربوط برای آگاهی مراجع ذیربط.
8-انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی ، تنظیم دستور کارجلسات و بازدیدهای مشترک و تهیه و تنظیم صورت جلسات و گزارشات لازم در این زمینه .
9-تنظیم دستورکار برگزاری و تهیه صورت جلسات و پیگیری تصمیمات ومصوبات مربوطه .
10-دریافت صورت جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان بررسی و تجزیه وتحلیل موارد مطرح شده درشورا و تهیه و ارسال آن به مبادی ذیربط .
11-بررسی وتجزیه وتحلیل اعتبارات پیشنهادی واحدها اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای باتوجه به طرح ها و برامه های مربوط.
12-پیگیری های امورات آرد ونان ، 1-تهیه آمارهای مورد لزوم از وضعیت تخصیص و توزیع آرد،2-تعیین وتأیید سوخت خبازیها ،3-انجام بازرسی از واحدهای تولید نان ،4-تشکیل جلسات کار گروه آرد ونان ،5-پیگیری مکاتبات با ادارات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، صنعت و معدن و تجارت ،تعزیرات حکومتی، 6-پیگیری مصوبات سفر وزراء شهرستان ، 7-پیگیری امورات ستاد اقتصاد مقاومتی ،8-نظارت بر امور یارانه ها و تشکیل پرونده وجداسازی یارانه ها و معرفی به مراجع ذیربط ، 9-پیگیری برای وصول اعتبارات تخصیصی ، 10-پیگیری تخصیص اعتبارات جاری و سرمایه ای به منظور پرداخت هزینه های فرمانداری ، 11-برنانه ریزی و پیگیری امورات رفاهی ، مرخصی ، آموزشی و ارتقاء شغل کارکنان ، 12-برنامه ریزی برای تشکیل جلسات شورای اداری شهرستان و پیگیری مصوبات جلسه ،
 13-برنامه ریزی و پیگیری رفع نواقص ساختمانی شامل گرمایشی و سرمایشی و نظارت بر نگهداری اموال اداری و ساختمانی.